Monday, February 11, 2013

မွတ္သာဖြယ္ရာ..


 မဂၤလာပါ...
    ကြ်န္ေတာ္ ဒီတစ္ခါ ကိုသူရိယ ေဆာင္ပါးေလးတင္ေပးလိုက္ပါတယ္ သိသင့္ေသာ ပညာေရးအၿမင္......

ၾတိဂံပုံသ႑ာန္(၁)
ပညာေရးတြင္ အေျခခံပညာေရးႏွင့္အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဟူ၍ ၂ မ်ိဳးခြဲထားသည့္အနက္ အေျခခံပညာေရးက႑တြင္ သင္ၾကားမႈ ျပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားႏွင့္ ဆရာ သုံးပြင့္ဆုိင္ညီညြတ္မႈရွိဖုိ႔လုိအပ္သည္။ သည္အခ်က္ကုိပင္ ၾတိဂံပုံသ႑ာန္အေရးပါမႈဟုလည္း ဆုိၾကသည္။
     အေျခခံပညာေရး (Secondary Education)ကုိ ႏုိင္ငံအလုိက္ ၁၀ တန္း (သုိ႔မဟုတ္) ၁၂ တန္းအထိသတ္မွတ္ထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိအားျဖင့္ ၁၀ တန္းအထိျပ႒ာန္းထားျပီး၊ သူငယ္တန္းအပါအ၀င္ ၁၀ တန္းအထိ စာသင္ခ်ိန္ ၁၁ ႏွစ္ခန္႔တက္ၾကရသည္။
       ကြ်န္ေတာ္တုိ႔သည္ အဘယ္ေၾကာင့္အေျခခံပညာေရး အေရးပါသနည္းဆုိေသာေမးခြန္းကုိ ၾကိမ္ဖန္မ်ားစြာေမးခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ အေျဖအမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အေျခခံပညာေရးသည္ မူလတန္းပညာေရးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ပညာေရးအၾကား ေပါင္းကူးျဖစ္ျခင္း၊ မူလတန္းပညာေရးသက္သက္ျဖင့္ မည္သုိ႔မွ်ရပ္တည္၍မရေသာ ၂၁ ရာစုေခတ္ထဲေရာက္ရွိလာျခင္း၊ (ယခင္က ျမန္မာ့လူမႈနယ္ပယ္တြင္ ေသစာရွင္စာတတ္ပါက ဆက္လက္သင္ၾကားရန္မလုိသည့္အယူအဆရွိခဲ့သည္) အခ်ိဳ႕အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းအလုပ္မ်ားသည္ ၁၀ တန္းေအာင္ရုံမွ်ျဖင့္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ျခင္း ႏွင့္ အခ်ိဳ႕အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းသင္တန္းမ်ားသည္ အေျခခံပညာေရးေအာင္ျမင္ျပီးမွ တက္ေရာက္သင္ယူႏုိင္ျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
         ထုိမွ်သာမက အေျခခံပညာေရးသည္ လူ႔ဘ၀အတြက္အေျခခံက်ေသာအသိသညာတုိ႔ကုိ အထုိက္အေလ်ာက္သင္ၾကားေပးလုိက္ျပီးျဖစ္သျဖင့္ ကမၻာ့လုံးဆုိင္ရာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရးတြင္ သြယ္၀ုိက္ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားအရသိႏုိင္ပါေသးသည္။
         ဥပမာ- အေျခခံပညာေအာင္ျမင္ထားေသာ လူမႈ၀န္းက်င္တြင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျခင္း၊ အခ်ိန္မတုိင္မီအိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားက်ဆင္းႏုိင္ျခင္း အစရွိေသာ လူမႈျပႆနာမ်ားကုိ ေျပလည္ေစႏုိင္သည္။ သည့္အတြက္ လူတုိင္းမသင္မျဖစ္ အေျခခံပညာကုိ သင္ယူရန္လုိအပ္သျဖင့္ ဆရာ၊ မိဘ၊ ေက်ာင္းသားတုိ႔၏ ၾတိဂံပုံသ႑ာန္ဆက္ႏြယ္ခ်က္ကုိ ပုိမုိက်စ္လစ္ခုိင္ျမဲေစရန္ အေလးေပးရလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။
         ဆရာမ်ား၏က႑ကုိ ေလ့လာရာ၌ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းေကာင္းရွိျခင္း၊ အရည္အခ်င္းမွီေသာ ေက်ာင္းဆရာအရည္အတြက္ လုံေလာက္မႈရွိျခင္း၊ စာသင္ခန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္မ်ား ျပည့္စုံလုံေလာက္ျခင္းတုိ႔ပါ၀င္သည္။ ေက်ာင္းသားအရည္အတြက္ႏွင့္ မမွ်တသည့္ က်ဥ္းက်ပ္ေသာစာသင္ခန္းမ်ားသည္၎၊ ေက်ာင္းသားဦးေရႏွင့္ဆရာဦးေရ အခ်ိဳးမမွ်တျခင္းသည္၎၊ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ားေမြးထုတ္ေပးေရးတြင္ ၾကီးစြာေသာအဟန္႔အတားမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိအရာအာလုံး၏ေနာက္ကြယ္၌္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္ေပးသည့္ ဘတ္ဂ်တ္မွာ အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္လွ်က္ရွိသည္။
          မိဘမ်ားက႑ဘက္ ၾကည့္မည္ဆုိလွ်င္ ေက်ာင္းသား၏ေက်ာင္းေနေပ်ာ္မႈႏွင့္ ပညာရည္အဆင့္ အတက္အက်ကုိ မ်က္ေျခမျပတ္ အကဲျဖတ္ေလ့လာေနရုံသာမက၊ အခါအားေလ်ာ္စြာက်င္းပသည့္ မိဘဆရာအသင္းအစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဆရာမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏ တုိင္ပင္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အားေပးကူညီရမည္ျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏သားသမီးမ်ားကုိ အတန္းထဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယ ရေရးေလာက္ကုိသာ ဦးစားမေပးသင့္ပါ။ ဥပမာ- စာသင္သား ၄၀ ခန္႔ရွိေသာ အတန္းထဲတြင္ ထူးခြ်န္သူ ၃ ေယာက္ကုိသာေရြးခ်ယ္လုိက္ျခင္းသည္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျပိဳင္ဆုိင္လုိစိတ္ကုိ ႏႈိးဆြဖုိ႔ထက္၊ က်န္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ခြဲျခားဆက္ဆံသည့္အေလ့အထတစ္ခုအျဖစ္ သံသယရွိစရာေကာင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ေက်ာင္းစာသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ကေလးမ်ား၏ ပတ္၀န္းက်င္ေလ့လာမႈ၊ အထုံ၀ါသနာ၊ အားကစား၊ ရုိင္းပင္းကူညီလုိေသာအေလ့အထ.. အစရွိသည္မ်ားဘက္၌ လစ္ဟင္းမႈမရွိေစရန္ ေျမေတာင္ေျမွာက္ေပးရဦးမည္ျဖစ္သည္။
         ေက်ာင္းသားမ်ားဘက္မွ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတိမ္အနက္ကုိ ေလ့လာရာ၌ အေမရိကန္မွ နာမည္ေက်ာ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသင္ၾကားေရးအဖြဲ႔ျဖစ္သည့္ ဖရန္ကလင္ကုိေဗးအဖြဲ႔မွ ျပဳစုထားေသာ စစ္တမ္းေကာက္ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပလုိပါသည္။ ထုိေမးခြန္းမ်ားထဲတြင္ ပထမဆုံးေမးခြန္းတစ္ခုသာ ေက်ာင္းစာႏွင့္တုိက္ရုိက္သက္ဆုိင္ျပီး၊ က်န္ေမးခြန္းမ်ားက ေက်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္သက္ဆုိင္သည္ကုိေတြ႔ရပါသည္။
၁။ ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ျပင္ဆင္ေလ့လာမွာလဲ၊ ထုိပညာေရးကုိ မည္သုိ႔အသုံးခ်မွာလဲ၊
၂။ မည္သုိ႔ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးကုိေရြးခ်ယ္မွာလဲ၊ မည္သုိ႔ေသာသူငယ္ခ်င္းမ်ိဳးျဖစ္ေအာင္ မိမိကုိယ္ကုိ ျပင္ဆင္မွာလဲ၊
၃။ မိဘမ်ားႏွင့္ ေႏြးေထြးေသာဆက္ဆံေရးရွိေအာင္ မည္သုိ႔ၾကိဳးစားမလဲ၊
၄။ ရုိးသားသန္႔စင္၍ အျပစ္ကင္းေသာ ခ်ိန္းဆုိမႈရွိျပီလား၊ (လိင္ပညာေရးႏွင့္ဆုိင္ေသာေမးခြန္းျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အသက္အရြယ္၌ လိင္ပညာေရးကုိ သင္ၾကားေပးသင့္သလဲဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံအလုိက္ ယဥ္ေက်းမႈအလုိက္ အျငင္းပြါးစရာျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အမ်ားစုလက္ခံႏုိင္သည္က စိတ္ကစားတတ္စ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ျဖစ္သည္)
၅။ စီးကရက္၊ အရက္၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ အျခားစိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစေသာပစၥည္းတုိ႔အေပၚ မည္သုိ႔သေဘာထားသလဲ၊
၆။ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ ေက်နပ္ႏွစ္သက္ျခင္း၊ ဂုဏ္ယူျခင္းရွိပါသလား၊
           ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးစနစ္အရ တစ္ရက္လွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ ၆ နာရီ ၀န္းက်င္ခန္႔ရွိျပီး၊ တႏွစ္လွ်င္ စာသင္ခ်ိန္ေပါင္း ၁၈၀ ရက္ခန္႔ရွိသျဖင့္၊ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္တန္းတူဟုဆုိရပါမည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေက်းလက္ေဒသအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္၎၊ မိသားစုစား၀တ္ေနေရးေၾကာင့္၎ ေက်ာင္းတက္ရမည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္ အလုပ္လုပ္ေနရေသာေက်ာင္းသားမ်ား၊ မိဘကုိ ကူညီေနရေသာကေလးငယ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ မေမ့သင့္ပါ။ ထုိေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းေခၚခ်ိန္ကုိ လုိအပ္သလုိ ခ်ိန္ညိွနားလည္ေပးဖုိ႔ စဥ္းစားသုံးသပ္သင့္ပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ထဲကပင္ ထုိသုိ႔ေသာ ကေလးမ်ားသည္ မိသားစုတာ၀န္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းစည္းကမ္းမ်ားအၾကား ေျမဇာပင္ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ေနာက္ဆုံး၌ ေက်ာင္းသားဘ၀ကုိ အဆုံးသတ္လုိက္ျခင္းသည္သာ သူတုိ႔အတြက္ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ခဲ့ရသည္ကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖုိ႔လုိေနပါသည္။
        ထုိ႔ျပင္ စာေမးပြဲက်ရႈံးေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အနာတရမရွိေစရန္ ျပစ္တင္ဒဏ္ခတ္မည့္အစား အားေပးႏွစ္သိမ့္ျခင္း၊ နားလည္မႈထားျခင္း၊ မိမိကုိယ္ကုိယုံၾကည္မႈျပန္လည္တည္ေဆာက္ေစျခင္း ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေသာအတန္းခြဲမ်ားတြင္ ေနရာခ်ထားျခင္း၊ က်ရႈံးခဲ့ေသာအတန္းကုိ တစ္ႏွစ္လုံးျပန္တက္ေစမည့္အစား တုိးတက္ထူးခြ်န္မႈအလုိက္ ၾကားျဖတ္အတန္းတင္ေပးျခင္းမ်ိဳးကုိလည္း အေလ့အက်င့္လုပ္ေပးသင့္သည္ဟုထင္ပါသည္။
             “ ေက်ာင္းသားအားလုံးအတြက္ပညာေရး “ ( All Inclusive Education ) တည္ေဆာက္ဖုိ႔ မတူကြဲျပားေသာေက်ာင္းသားအမ်ိဳးအစားမ်ား ေက်ာင္းေတာ္ရိပ္သုိ႔ေရာက္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္ရဦးမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိအမ်ိဳးအစားခြဲျခားသည္ မတူကြဲျပားမႈအေပၚမူတည္၍ ပံ့ပုိးကူညီႏုိင္ရန္အတြက္သာျဖစ္ျပီး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံဖုိ႔မျဖစ္သင့္ပါ။
            ခႏၱာကုိယ္မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ မွတ္ဥာဏ္ဆုိင္ရာျပႆနာရွိသူမ်ား၊ ဘာသာစကားမတူ လူမ်ိဳးမတူ၊ ကုိးကြယ္ယုံၾကည္မႈမတူေက်ာင္းသားမ်ား၊ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မွေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ေလလြင့္လူငယ္မ်ား၊ အိပ္ခ်္အုိင္ဗြီအပါအ၀င္ကူးစက္ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၊ မူးယစ္ေဆးစြဲခဲ့ဖူးသူမ်ား၊ လူကုန္ကူးျခင္း၏ဓားစာခံျဖစ္ခဲ့ရသူမ်ား၊ ျပန္လည္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းမ်ားမွေက်ာင္းသားမ်ား၊ အထူးအကူအညီလုိအပ္သည့္ က်န္းမားေရးခ်ိဳ႕တဲ့ကေလးငယ္မ်ား အစရွိသည္တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာစာသင္ခန္းမ်ားထဲသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ အားလုံးအသိရွိရွိလက္တြဲေဆာင္ရြက္ၾကရပါမည္။    
             သုိ႔မွသာ စာသင္ခန္းထဲမွ စာသင္ခ်ိန္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏အနာဂတ္ကုိ ထုဆစ္ရုံသာမက၊ တုိင္းျပည္၏အနာဂတ္ကုိပါေျပာင္းလဲေစမည့္အခ်ိန္မ်ားအျဖစ္ တန္ဖုိးတက္လာမည္ျဖစ္သည္။
တိဂံပုံသ႑ာန္ (၂)
အဆင့္ျမင့္ပညာေရးက႑တြင္ ထုိၾတိဂံပုံစံထဲ၌ ပါ၀င္သူမ်ားမွာ အေျပာင္းအလဲရွိလာသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၊ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ဆရာ ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ဟုဆုိရာ၌ အစုိးရသက္သက္မဟုတ္ဘဲ အစုိးရမွခ်မွတ္ေသာ စီးပြါးေရးဆုိင္ရာမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီးပြါးေရးဇုန္မ်ား၏အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရည္ညႊန္းပါသည္။ ဆရာဟုဆုိရာတြင္ တကၠသုိလ္ဆရာမ်ားအျပင္၊ တကၠသုိလ္၏ဂုဏ္သိကၡာအစဥ္အလာမ်ား၊ တကၠသုိလ္မွရရွိမည့္ဘြဲ႔လက္မွတ္၏အေရးပါမႈမ်ားကုိလည္း ဆုိလုိပါသည္။
         အဆင္ျမင့္ပညာေရး(Higher Education)သည္ ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဘ၀ရည္မွန္းခ်က္၊ ၀ါသနာႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေၾကာင္း အထူးေျပာစရာမလုိပါ။ တကၠသုိလ္တက္ျခင္းသည္ ေနာက္ထပ္အခ်ိန္ႏွင့္ေငြေၾကးမ်ား ထပ္မံရင္းႏွီးရသျဖင့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုခုကုိ ေရြးခ်ယ္ၾကရတုိင္း ေက်ာင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ အနည္းႏွင့္အမ်ားေတာ့ စိတ္ဖိစီးၾကရသည္။ ၀ိဇၨာဘာသာတြဲမ်ားတြင္ စာသင္စရိတ္ကြာျခားမႈမရွိေသာ္လည္း၊ သိပၸံတြဲမ်ားႏွင့္နည္းပညာဆုိင္ရာဘာသာတြဲမ်ား၌ ဘာသာရပ္ေပၚမူတည္၍ လက္ေတြ႔ခန္းသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းကုန္က်စရိတ္မ်ား ကြာျခားေလ့ရွိတတ္သည္။
         ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ တကၠသုိလ္ပညာေရးသည္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းလုပ္ရမည့္အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနမွ အဓိပၸါယ္ရွိသည္ဟုယူဆပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိဳ႕၀ါသနာအရ ေရြးခ်ယ္ၾကမည့္အလုပ္အကုိင္မ်ားမွာ တကၠသုိလ္ပညာေရးႏွင့္ တုိက္ရုိက္ပတ္သက္မႈမရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္နာျဖစ္လုိသူတစ္ဦးသည္ တကၠသုိလ္တစ္ခုခုတြင္ အခ်ိန္မျဖဳန္းသင့္ပါ၊ သက္ဆုိင္ရာ ဖက္ရွင္ဒီဇုိင္းအင္စတီက်ဳ႕တစ္ခုသုိ႔ တုိက္ရုိက္တက္ေရာက္သင့္သည္။ ရုပ္ရွင္၊ ဂီတ အပါအ၀င္ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းထိမ္ပညာရွင္ျဖစ္လုိသူမ်ားသည္လည္း အႏုပညာဆုိင္ရာအကယ္ဒမီမ်ားသုိ႔တက္ေရာက္ျခင္း၊ သက္ဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ားထံ၌ ေအာက္ေျခသိမ္းမွအစ သင္ယူျခင္းရွိမွသာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာသလုိ၊ လ်င္ျမန္စြာ၊ ထူးခြ်န္စြာ အသက္ေမြးေၾကာင္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
          အခ်ိဳ႕ကဘြဲ႔ရသြားလွ်င္ ျပီးျပည့္စုံသြားျပီဟုထင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္မွသာ အျခားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားလုိေနေသးေၾကာင္းသိလာရသည္။ တခါတရံ အလုပ္မွေတာင္းဆုိေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈအရည္အေသြးမ်ားသည္ သင္ထားေသာဘြဲ႔ႏွင့္သက္ဆုိင္မႈလုံး၀မရွိသည္လည္း ၾကံဳရတတ္ေသးသည္။ ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ ဘြဲ႔ရေအာင္ အခ်ိန္ေပးခဲ့ရေသာ တကၠသုိလ္စာသင္ႏွစ္မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားအတြက္အက်ိဳးမရွိသလုိ၊ ေက်ာင္းေတာ္အတြက္လည္း နစ္နာမႈျဖစ္သည္။
         ဘယ္လုိင္းေရြးမလဲ၊ ဘယ္တကၠသုိလ္တက္မလဲ..ဟုစဥ္းစားၾကရာ၌ လက္ေတြ႔က်က်ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းထက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဂုဏ္ပကႆနဘက္သုိ႔ ကုိင္းညႊတ္ျခင္းကလည္း ဆုိးရြားေသာအေလ့အထတစ္ခုျဖစ္ေနျပန္သည္။ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ၀ါသနာမပါဘဲ ေဆးေက်ာင္းတက္ေနရသူမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘြဲ႔ရျပီးမွ အဆုိေတာ္အျဖစ္အသက္ေမြးသူမ်ားအေၾကာင္း ၾကားသိေနရျခင္းျဖစ္သည္။
           ဘယ္လုိင္းေရြးမလဲဆုိရာ၌ လူၾကိဳက္မ်ားမႈ၊ ဂုဏ္ရွိမႈထက္ ႏုိင္ငံေတာ္မွခ်မွတ္ေနေသာ စီးပြါးေရးလမ္းေၾကာင္းအေျပာင္းအလဲကုိ မျဖစ္မေန သုံးသပ္ၾကည့္သင့္သည္။ တုိင္းျပည္က လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း ဆရာ၀န္ဘယ္ေလာက္လုိေနသလဲ၊ အင္ဂ်င္နီယာဘယ္ေလာက္လုိအပ္ခ်က္ရွိသလဲ၊ စီးပြါးေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈဆုိင္ရာ မန္ေနဂ်ာ၊ ဒါရုိက္တာ၊ စီအီးအုိဘယ္ႏွစ္ေယာက္လုိအပ္ေနသလဲ၊ စက္မႈလယ္ယာက႑၌ သုေတသနပညာရွင္ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လုိေနသလဲ၊ အုိင္တီက႑၌ အုိင္တီပညာရွင္မ်ားမည္မွ်လုိအပ္ခ်က္ရွိသလဲ..စသျဖင့္ ေမွ်ာ္ၾကည့္ဖုိ႔လုိပါသည္။ သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားဘက္က ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရမည့္အျပင္၊ ေကာ္ပုိေရးရွင္းမ်ားဘက္မွ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္မႈဆိုင္ရာသုံးသပ္ခ်က္စာတမ္းမ်ားထုတ္ျပန္ေပးဖုိ႔လုိအပ္ပါေသးသည္။
            အမွန္ေတာ့ ပညာေရးသည္ စီးပြါးေရးမဟုတ္။ ပညာေရးသည္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူမွန္ ေနရာမွန္ အခ်ိန္မွန္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈျဖစ္မွသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ သည့္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္ရွိေသာ ၾတိဂံပုံစံ၏ဆက္စပ္မႈမွာ ပုိမုိတန္ဖုိးၾကီးသလုိ၊ အမွားခံႏုိင္မႈနည္းပါးသည္ကုိလည္း ေတြ႔ရသည္။
          ကြ်န္ေတာ့္အေနျဖင့္ ဘယ္ေက်ာင္းတက္မလဲဟူေသာအခ်က္ကုိ ဆက္လက္ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ တကၠသုိလ္မ်ား၏ေက်ာ္ၾကားမႈေနာက္လုိက္ေနသည့္အခ်က္ကုိ အဓိကထားေနသလားဟုသံသယရွိမိသည္။ ထုိအခ်က္သည္ နာမည္ေက်ာ္တကၠသုိလ္မ်ားထြက္ေပၚရာ ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏုိင္ငံမ်ား၌ ေရစီးေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနေသာ္လည္း၊ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျမန္မာႏုိင္ငံမွာေတာ့ ထုိအေလ့အထမွာ စိမ္းေနပါေသးသည္။ အေၾကာင္းမွာ အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေနေသာ ပုဂၢလိကတကၠသုိလ္မ်ားမရွိေသးျခင္း၊ မိမိေနေသာ ေဒသႏၱာရအလုိက္ တက္ေရာက္ရမည့္တကၠသုိလ္ကုိသာ ဦးစားေပးေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနျဖင့္ ဘယ္တကၠသုိလ္တက္မလဲဆုိတာထက္၊ ဘယ္ဘာသာရပ္ယူမလဲဆုိသည္ကသာ ပုိျပီးစဥ္းစားေနၾကရပါသည္။
             မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏုိင္ငံတကာမွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေက်ာင္းသည္ ေက်ာင္းသား၏ဂုဏ္ကုိေဆာင္ရမည္မဟုတ္ပါ။ ေက်ာင္းသားကသာ ေက်ာင္း၏ဂုဏ္ကုိေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထူးခြ်န္ထက္ျမတ္ေသာေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဂုဏ္သတင္းေၾကာင့္သာ ေက်ာင္းေတာ္မ်ားမွာ ပုိမုိဂုဏ္ျမင့္လာျခင္းျဖစ္သည္။
         အစပထမအားျဖင့္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမ်ား၏ ဂုဏ္ကုိ မွီရေသာ္လည္း၊ ေက်ာင္းျပီးသြားသည့္အခါ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ မိမိဘာသာတည္ေဆာက္ၾကရပါသည္။ ေက်ာင္းေတာ္ျပင္ပတြင္ မိမိဘာလုပ္မလဲဟူေသာအခ်က္သည္ ေက်ာင္း၏ဂုဏ္ကုိလည္း ဆက္လက္အေရာင္တင္သြားေၾကာင္း ေရွးကေက်ာင္းေတာ္သားၾကီးမ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက သက္ေသခံေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
         တဆက္ထဲ၌ “ ပညာဘာ့ေၾကာင့္သင္ရသလဲ “ ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေျခရာေကာက္ၾကည့္လုိပါသည္။ ပညာရွင္အမ်ားစုလက္ခံေသာအေျဖကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔၏ စဥ္းစားပုံစဥ္းစားနည္းမ်ားမွန္ကန္ဖုိ႔၊  ျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ဟူ၍ျဖစ္သည္။
         သုိ႔ေသာ္ ပညာသင္ၾကားရျခင္း၏ရည္မွန္းခ်က္ကုိ အျခားရႈေထာင့္မွလည္း ဆင္ျခင္ၾကည့္ရန္ ကြ်န္ေတာ္တုိက္တြန္းလုိပါေသးသည္။ ပညာသင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ဘ၀မ်ား ပုိမုိအရည္အေသြးရွိလာစျမဲျဖစ္သည္ ထုိ႔ျပင္ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိ မိမိဘာသာဖန္တီးႏုိင္စျမဲျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ျငင္းမရပါ။ ထုိတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ အရည္အေသြးျပည့္ဘ၀မ်ား၊ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္လုိက္သည့္အခါ တုိးတက္ေခတ္မီသည့္လူ႔အဖြဲ႔အစည္း…၊ ထုိမွတဆင့္ ႏုိင္ငံတကာအလယ္တြင္ ဂုဏ္သိကၡာရွိသည့္ႏုိင္ငံေတာ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ဆက္လက္ျဖစ္ထြန္းလာသည့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ရပ္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
           တုိင္းမ္စ္မဂၢဇင္းမွ နာမည္ေက်ာ္သတင္းစာဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ ဖာရိဒ္ဇာကာရီယာ က သူ၏ ဟားဗတ္တကၠသုိလ္ဘြဲ႔ယူမိန္႔ခြန္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္စကားတခ်ိဳ႕ကုိ ထုတ္ႏႈတ္တင္ျပလုိပါသည္။ သူက ထုိအခမ္းအနားတြင္ သူ႔အား ေက်ာင္းသားမ်ားက အနာဂတ္တြင္ ေခတ္စားလာမည့္ဘာသာရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အၾကံေပးရန္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကမွာ သိထားေၾကာင္း၊ နာႏုိတကၠႏုိလုိဂ်ီဘာသာရပ္ကုိေရြးခ်ယ္ၾကမည္လား၊ ဘုိင္အုိအင္ဂ်ီနီယာဘာသာရပ္ကုိ တက္ၾကရမည္လား အစရွိသျဖင့္ တခုခုေျပာေစခ်င္မွာ သိေနပါေၾကာင္းႏွင့္ အမွန္တကယ္ေတာ့ အနာဂတ္တြင္ ဘယ္ဘာသာရပ္မ်ိဳးေခတ္စားလာမည္ကုိ သူကုိယ္တုိင္လည္း မသိေၾကာင္း ရွင္းျပပါသည္။ ထုိေနာက္ သူက ဘာသာရပ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠသုိလ္မ်ား၏ေနာက္ကြယ္တြင္ရွိေနေသာ ပညာေရး၏ပင္မတန္ဖုိးကုိ ယခုလုိေျပာဆုိခဲ့သည္။
             “ ကြ်န္ေတာ္ အေသအခ်ာသိေနတဲ့အခ်က္ကေတာ့ လူသားေတြဟာ ႏွလုံးရည္ျပည့္၀တဲ့သူေတြကုိ ေခတ္အဆက္ဆက္ထဲက တန္ဖုိးထား၊ ဂုဏ္ျပဳလာတဲ့အေလ့အထအတုိင္း ဆက္လက္ အေလးထားခ်ီးေျမာက္ေနမွာကုိပဲ “
             “ ထူးခြ်န္ထက္ျမက္မႈ “
             “ မဆုတ္မနစ္ၾကိဳးစားမႈ “
             “ စည္းစနစ္က်နမႈ “
             “ ရဲစြမ္းသတၱိရွိမႈ “
             “ သစၥာေစာင့္သိမႈ “
             “ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ “ နဲ႔
             “ ရက္ေရာေ၀မွ်တတ္တဲ့ႏွလုံးသားရွိမႈ “ ေတြကုိ တန္ဖုိးထားေနၾကဦးမွာပဲ။ ဒီအရည္အခ်င္းေတြရွိမွသာ လူသားေတြကုိ ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္တဲ့ဘ၀ေနထုိင္မႈျဖစ္ေစႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။
           သည္အခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ထဲက ႏွလုံးရည္ျပည့္၀သူမ်ားအေၾကာင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ သင္ၾကားခဲ့ရသည္။ သူတုိ႔၏ရုပ္ပုံမ်ား ေက်ာက္ဆစ္ထုလုပ္ျခင္းျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ၀မ္းနည္းစရာေကာင္းသည္မွာ ယေန႔ေခတ္တြင္ ပညာတတ္မ်ား တုိးပြါးလာသေလာက္၊ ေက်ာက္ရုပ္ထုလုပ္၍ ဂုဏ္ျပဳရေလာက္ေအာင္ မေမ့အပ္သည့္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ရွားပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။
            ဘြဲ႔လက္မွတ္မ်ားမည္မွ်ပင္ရေနပါေစ..၊ မည္သည့္နာမည္ေက်ာ္ေက်ာင္းထြက္ပဲျဖစ္ေနပါေစ..၊ ပညာေရး၏ပင္မတန္ဖုိးမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေနသေရြ႕ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပညာတတ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု မေၾကြးေၾကာ္ေကာင္းပါ။

သူရိယမ်ိဳး
         ေပ်ာ္ရြင္ပါေစ......

Tuesday, February 5, 2013

        ဒီေန႔ပဲ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ အခ်စ္ဆံုး သူငယ္ခ်င္း  http://eainlwannthu.blogspot.com အာင္ေအာင္ ၿပန္သြားတဲ့ အမွတ္တရ အေနနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ ေဘာေလာ့ http://datthathiha.blogspot.com ၿပန္လည္ေရာက္ ရွိခဲ့ပါတယ္. ကြ်န္ေတာ္ ရဲ့ဘေလာ့ ကို အခုလို အသက္ၿပန္ဝင္လာေအာင္ လုပ္ေပးလာခဲ့တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေအာင္ေအာင္ တေယာက္ ေအာင္ၿမင္မွဳပန္းတိုင္ အၿမန္ေရာက္ၿပီး ခ်စ္သူနဲ႔ အၿမဲမခြဲပဲ အၿမဲထာဝရ ဘဝခရီပန္းတိုင္ အၿမန္ေရာက္ပါေစ...ကြ်န္ေတာ္ရဲ့ မေမ့ႏိုင္တဲ့ သူငယ္ခ်င္း ေအာင္ေအာင္ အတြက္ အမွတ္တရအၿဖစ္ အရင္ကေရးထားတဲ့ ကဗ်ာေလးၿပန္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္...

eainlwannthu ေအာင္ေအာင္
COMPUTER...ဟူသည္
လံုးသည္ ျပားသည္ သူမသိပဲ
ဝါသနားကို အေျခခံ၍ ပညာရွင္မဟုတ္
ဝါသနာျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ
"အိမ္လြမ္းသူ..." ပါ...။
ခ်စ္သူကိုလြမ္း အိမ္ကိုလြမ္းနဲ႕
အလြမ္းမ်ားေဝ ရင္တြင္းေက်၍
အလြမ္းေျပေၾကာင္း အေၾကာင္းျပဳကာ
"ေအာင္ေအာင္..." တစ္ေယာက္ သူ BLOG အမည္
"အိမ္လြမ္းသူ..."ဟုေပးခဲ့သည္....။
တစ္ေန႔တစ္ေန႔ BLOG ေပၚတက္
SOFTWARE တက္ဖက္ႏွင့္...
အိမ္ကိုလည္းေမ့ ခ်စ္သူေမ့နဲ႔
တတ္သိဝါသနာ မွ်ေဝေပးရင္း
မည္သူမဆို "အိမ္လြမ္းသူ..."သို႔
လာေရာက္ေမႊေႏွာက္ လိုသည့္ SOFTWARE
ကူးယူနိဳင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားသည္
သူငယ္ခ်င္းတို႔...။
လာေရာက္ဝင္လည္ COMMENT ေပးလည္း
ေရးခ်င္ရာေရး စိတ္မဆိုးပဲ
ေပ်ာ္ရႊင္ေစေၾကာင္း ျပန္ဆုေတာင္းတာ
"အိမ္လြမ္းသူ.."မွ "ေအာင္ေအာင္.." ပါ...။

                                                                  အဏၰဝါ(သခ်ၤာ-ျပြန္တန္ဆာ)

Monday, February 4, 2013

စိတ္ကူးယဥ္ဘဝႏွင္႔ လက္ေတြ႔ပါအေမ

အခက္ခဲေတြ ေက်ာ္ကာၿဖတ္လို႔
ေအာင္ၿမင္မွဳအတြက္ ပန္းတိုင္ကို
လက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့တာ စိတ္ကူးထဲမွာ
အေမ.....   
ႏွစ္ေဟာင္းကုန္လို႔ ႏွစ္သစ္စလည္း
မေၿပာင္းလည္းတဲ့ အေဟာင္းထဲမွာ
လက္ေတြ႔အၿဖစ္က ရပ္ကန္ရပ္္ကန္နဲ႔
အေမ.....
စိတ္ကူးယဥ္နဲ႔ တၿခားစီၿဖစ္တဲ့
လက္ေတြမွာ ၾကမ္းတမ္းလို႔ခက္ခဲ
လမ္းေခ်ာ္လို႔ ေရၾကီး
ဗြက္ထူလို႔ ရြံ ႔ေပါလည္း
ဖိနပ္ခါးၾကားထိုး
ပုဆိုး ခေတာင္းၾကိဳက္လို႔
စိတ္ကူးထဲက ပန္းတိုင္ကို
ေရာက္ေအာင္လွမ္းမယ္ အေမ...

                                                   အဏၰဝါ-သခ်ာၤ ၿပြန္တန္ဆာ

Thursday, May 31, 2012

ကမ္းတဖက္ရဲ့ လမ္းဆံု....

လမ္းၿခင္းတူလို႔ လူၿခင္းဆံုခဲ့ရင္..
ယူသြားလို႔မရေပမဲ့ ခံစားလို႔ရမွာပါ
ထပ္ခါထပ္ခါထုတ္ၾကည့္လို႔ မရေပမဲ့
ၾကည္ႏူးခံစားလို႔ ရပါတယ္ ခ်စ္သူ....

ငါက..အေလ့ၾကေပါက္ခဲ့ရင္ေတာင္
မင္းအတြက္ ေဆးဖက္ဝင္ခ်င္သူပါ..
တစ္ကြင္းလံုးမွာ တစ္လံုးထဲနဲ႔.....
လူအမ်ားၾကီး ကစားတာၾကည့္လို႔ေကာင္းေပမဲ့
ႏွလံုးသားထဲက မွန္ကန္တဲ့....
ခ်စ္ၿခင္းေမတၱာကို လူအမ်ားၾကီးနဲ႔
ကစားလိုမွ မေကာင္းတာ ခ်စ္သူ....

တခါတေလမွာ ၿပႆနာအတြက္
ႏွလံုးသားက အေၿဖရွာေပႏုိင္သလို
ၾကည္ႏူးမွဳေပးႏိုင္တာကလဲ........
ႏွလံုးသားပဲေလ ခ်စ္သူ.....

ႏွလံုးသားနဲ႔ ေၿဖရွင္းဖို..
သိကၡာၾကမွာ ေၾကာက္ေနရင္
ရင္ထဲမွာအပူ ဟပ္ၿပီး...
ဘုရားမွာ အပူကပ္ရလိမ့္မယ္ ခ်စ္သူ.......အဏၰဝါ-(သခ်ၤာၿပြန္တန္ဆာ)

Monday, May 28, 2012

ရီေစခ်င္လိုပါ...ဟဲ....

အမူရာနဲ႔ မ်က္ႏွာကိုၾကည့္
"တဟားဟား" ရီႏုိင္ေအာင္လုပ္တတ္တဲ့
မစၥတာ BEAN ကလူတိုင္းကို ....
ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရြင္ေစခ့ဲတာေလ.ဟုတ္ဘူးလား?
အားေပလက္ခုတ္သံေတြနဲေပါ့........
ငါလဲပဲ  လူတိုင္းကိုေပ်ာ္ရြင္.. 
ၾကည္ႏူးေစခ်င္တာပဲေလ..ငါအလွည့္က်
လက္ခုတ္သံမၾကားရပဲ.  ရူးတယ္ဆိုၿပီး
ဟား..ေနတာငါကိုအားေပတာပဲေပါ့...
ဟုတ္ဘူးလား?....ဟဲဟဲ.....
လူရြင္ေတာ္ေတြလို စကားတစ္ခြန္းနဲ႔
ရီေစခ်င္သလို........
အၾကည္ေတာ္ ဖတ္ၿပီးၾကိတ္ရီေနတာလဲ..
ေကာင္းတယ္..င့ါစာဖတ္ၿပီး....
ဟားေနတာလဲ.. ေက်နပ္တယ္..ဟဲဟဲ....
ေပ်ာ္ရြင္ၾကည္ႏူးေစခ်င္လို႔ပါ......အဏၰဝါ-(သခ်ၤာၿပြန္တန္ဆာ)